top of page
EDUSKUNTAVAALIT 2023

Suomi tarvitsee uuden suunnan!

51_edited.png

"

Suomen velkaantuminen on pysäyttävä ja
talouden suunta korjattava! Suomi tarvitsee
lisää yrittäjyyttä ja tavoitteellista väestöpolitiikkaa,
joka lisää osaamis- ja työperäistä maahanmuuttoa.
Vain osallistamalla kaikki suomalaiset paremmin
osaksi yhteiskuntaa Suomi pysyy elinovimaisena myös tulevaisuudessa.

"

- Tommi Aalto, Korjausliikkeen 3. puheenjohtaja

enemmän elämää -
vähemmän verovaltiota,
ihminen keskiöön.

Äänesi  HElsingissä:

Tommi aalto

 291

 291

Pysäytetään valtion velkaantuminen ja korjataan talouden suunta! Tarvitsemme lisää yrittäjyyttä, työperäistä maahanmuuttoa ja tavoitteellisempaa väestöpolitiikkaa.

Korjataan työmarkkinat kilpailukykyisen palkkauksen ja alhaisen työn verotuksen avulla, sekä vahvistamalla englannin kielen asema työelämässä. Rakennetaan yhdessä vahvempi ja vauraampi Suomi, joka säilyy elinvimaisena hyvinvointivaltiona sukupolvelta toiselle.

Ehdokkaananne sitoudun rakentamaan yhteiskuntaa, johon jokainen voi osallistua omana itsenään ja jokainen kokee osallisuutta.

Tervetuloa vaalisivulleni!

hyvät ja arvoisat äänestäjät,

Vetoan teihin tärkeän asian puolesta.

Käynnistämämme vaalikampanjani tavoitteena on rakentaa parempi tulevaisuus meille kaikille.

Kohtaamamme haasteet ovat merkittäviä, eivätkä panokset ole koskaan olleet näin korkeat. Valtion velkaantumin jatkaa kasvuaan ja taloutemme suunta on laskeva.

Vanhojen rakenteiden kyseenalaistaminen ja uudelleen ajatteleminen on välttämätöntä Suomen velkaantumisen pysäyttämiseksi ja talouden suunnan korjaamiseksi. Emme voi enää jatkaa velaksi
elämistä seuraavan sukupolven piikkiin. Meidän on luotava paremmat edellytykset ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon ja ihmisten hyvinvointiin sekä parannettava yrittäjyyden ja yrittäjien toimintaedellytyksiä, jotta Suomi säilyy houkuttelevana kohdemaana niin ulkomaisille sijoituksille kuin korkeasti koulutetuille osaajille työllistyä ja kotoutua.


Tulevan vuosikymmenen kuluessa yli 65-vuotiaiden ihmisten määrä Suomessa tulee kaksinkertaistumaan. Samaan aikaan työssäkäyvät ikäpolvet pienentyvät ja vuosia jatkuneen alhaisen syntyvyyden takia
väestömme pienenee hälyttävää vauhtia. Hyvinvointiyhteiskunnallemme tämä yhtälö on kestämätön.
Yksikään nykyisistä eduskuntapuolueista ei tarjoa uskottava vaihtoehtoa näiden asioiden korjaamiseksi.


Siksi Suomi tarvitsee korjausliikkeen!Uskon, että selvitäksemme näistä koettelemuksista tarvitsemme lisää yrittäjyyttä, tavoitteellisempaa väestöpolitiikkaa ja enemmän työperäistä maahanmuuttoa. En pysty korjaamaan näitä asioita yksin.

Tarvitsen siihen teidän tukeanne!

Vietin suuren osan lapsuudestani kaupungissa ja sukulaisten luona maaseudulla. Maaseutu on edelleen tärkeä osa elämääni ja haluan edistää sen arvostusta. Historian ja maantiedon opiskelu on aina ollut intohimoni, jonka avulla olen tutustunut moniin kulttuureihin ja ihmisiin. Olen vahvasti sitä mieltä, että Suomen menestys perustuu laadukkaalle koulutusjärjestelmälle ja panostamiselle tulevaisuuden tekijöihin. Meidän on tärkeä huolehtia ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta ja ihmisten hyvinvoinnista, jotta Suomi voi houkutella ulkomaisia sijoituksia ja korkeasti koulutettuja osaajia.

 

Sinulla on mahdollisuus auttaa minua pääsemään eduskuntaan edistämään näitä asioita.

Jokainen ääni on tärkeä kampanjani kannalta ja auttaa minua menestymään vaaleissa paremmin.

Pyydän teitä liittymään kampanjani tukijoihin ja antamaan oman panoksenne. Näytetään muille,

millainen on suomalainen tahto ja talkoohenki, jolla muutos on mahdollinen,

ja jolla vaikutetaan maamme tulevaisuuteen!

 

Vain yhdessä voimme rakentaa vahvemman ja vauraamman Suomen,

perhekeskeisen hyvinvointiyhteiskunnan, joka säilyy elinvoimaisena sukupolvelta toiselle.

Kiitos tuestanne!

Visioni Suomesta

Sivu on vielä työnalla...

Edellä kirjattu tavoiteohjelma täydentyy tulevien päivien aikana sitä mukaa kun vaalikiireiltä - puolueen ehdokkaiden tukemiselta ja omalta kampanjaltani - ehdin sitä täydentämään

Lisään tänne myös sitoumukseni ja ehdokaskoneeni vastausket tuotapikaa luettavaksi. Sillä aikaa tutustu Kuntavaaleissa 2021 antamiini sitoumuksiin ja vaalikonevastauksiini.

Sitoumukset

 

Toimiessani poliitikkona et aina kuule tekemistäni päätöksistä, joten sinun on tärkeää tietää että perustan päätökseni, niin omassa henkilökohtaisessa elämässäni, kuin myös politiikan teossa: rehellisyyteen; oikeudenmukaisuuteen; tasa-arvoon; sananvapauteen; ahkeruuteen; isänmaallisuuteen; lähimmäisenrakkauteen.

 • Suomen Olympiakomitea ry / Liikettä Suomeen -kampanja

  Olen lapsesta asti liikkunut paljon. Kiipeilin puissa ja kallioilla, josku rakennustyömailla kavereiden kanssa. Uin myös paljon, pyöräilin ja kävelin aina kun mahdollista. Harrastin Ylä-asteelta lukion läpi aina armeijaan asti ja vielä sen jälkeenkin kamppailulajeja: aikidioa, taek-wondoa, kuyshu-jutsua sekä krav-magaa.

  Hyvän fyysisen kunnon ja lapsena saamani tasapainoisen ruokavalion ansiosta olen pysynyt terveenä, palautunut nopeasti fyysisestä rasituskesta ja satunnaisista tapaturmista.


  En muuten vieläkään omista ajokorttia, kenties juuri tästä syystä koska opin nuorena että pystyn liikkumaan omin avuin ja voimin. Pääkaupunkiseudulla asuessani auto ei ole minulle tarpeen kattavan joukkoliikenne verkon ansiosta, mutta kun poistutaan pääkaupunkiseudulta kauemmas sisä-Suomeen on auto lähes vältämätön kulkuväline pitkiäen etäisyyksien maassamme.

  Olympiakomitean liikuntaehdokkaana sitoudun edistämään esteettömiä liikuntapaikkoja kaiken ikäisille ja tarjota monipuolisen ruuan lasten ja nuorten kehityksen ja terveyden tueksi.


  Lisätietoja täältä!

 • Lastensuojelun Keskusliitto / Anna ääni lapselle -kampanja

  Valtuutettuna sitoudun LSKL: kuntavaali tavoitteisiin lasten ja nuorten osallisuuden, hyvinvoinnin ja edunvalvonnan edistämiseksi. Lapset ja nuoret ovat jokaisen kunnan tulevaisuuden kannalta ensisijaisen tärkeitä ja heidän äänensä on huomioitava kaikessa päätöksenteossa!

  LSKL:n ja sen yhteistyökumppaneiden kampanjassa minua kosketti erityisesti seuaava: ”Käytännössä kaikilla kunnan päätöksillä on jonkinlaisia, suoria tai välillisiä, vaikutuksia lapsiin. Liian usein käy niin, että useat erilliset päätökset yhdessä vaikuttavat lasten tai lapsiryhmien tilanteisiin ennakoimattomasti, ja vieläpä ikävällä tavalla." Lapsivaikutusten arviointi ehkäisee tällaisia riskejä ja vahvistaa päättäjien ymmärrystä siitä, mitä päätös tulee tarkoittamaan lasten ja perheiden arjessa.". Lapsi- ja perhevaikutusten arviointi on erityisen keskeistä, jotta haitalliset päätökset voidaan välttää ja niistä aiheutuvat pitkäaikaiset, negatiiviset vaikutukset välttää.

  Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen vahvistavat demokratiaamme. Haluan edistää kansalaisten osallistumista yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja turvata suomalaisen hyvinvointi- ja oikeusvaltion jokaiselle ikäluokalle. Päätökset on tehtävä mahdollisimman lähellä kaikkia heitä, joita ne koskevat.

  Lisätietoja täältä!

 • Ympäristömerkintä Suomi Oy / Joutsenmerkin Vastuulliset hankinnat -kampanja

  Kaikissa Helsingin hankinnoissa on hyvä muistaa myös ostojen taustatekijöitä, kuten ympäristövastuuasiat, tuotteiden eettiset alkuperät ja kotimaisuusaste.

  Joutsenmerkin kampanjaa voi kannattaa jo ihan ”kyllä kansa tietää” -perusteella, sillä se kertoo, että ”tuoreen kuluttajakyselyn mukaan suomalaiset odottavat kunnilta ja kaupungeilta vastuullisuutta ja haluavat tietää miten vastuullisuutta edistetään. Jopa 80 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että kuntien tulee näyttää esimerkkiä vastuullisilla hankinnoillaan, ja yli kaksi kolmesta on sitä mieltä että, että sosiaalista vastuullisuutta ja ympäristövastuullisuutta tulee suosia, vaikka hinta olisi korkeampi.”

  Valtuutettuna sitoudun huolehtimaan, että paikalliset yrittäjät ja tuottajat huomiomaan kaupungin hankinnoissa ja, että suuret kilpailutukset pilkotaan pienempiin osiin, jotta pienyrityksillä ja -tuottajilla myös mahdollisuus osallistua niihin.

  Nostetaan Suomalainen turvallinen ja laadukas, kestävästi ja ympäristövaikutukset huomioiden tuotettu lähiruoka sekä eettisesti tehty Suomalainen työ Helsingin hankintojen keskiöön!

  Lisätietoja täältä!

 • Seta ry / Sateenkaarikunta

  Setan pitkä historia sateenkaariväen edunvalvontajärjestönä on kunniakas. Vaikka Helsinki onkin monessa asiassa edelläkävijäkunta, meidän tulee silti muistaa ja huomioida päätöksen teossa seksuaalisuuden ja sukupuolten moninaisuus – Vain näin voimme tehdä todellisesti yhdenvertaista kuntapolitiikkaa.

  Setan tavoitteissa minuun vetosivat erityisesti nämä: ”Kunnan palveluissa työskentelevillä ammattilaisilla on riittävä tietotaito ja työkalut ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun, kehon sukupuolittuneisiin piirteisiin sekä seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää ja puuttua siihen.” ja ”Koulu on turvallinen paikka sateenkaarinuorille. Sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuvaa kiusaamista ennaltaehkäistään ja siihen puututaan. Opettajilla on riittävä tietotaito käsitellä moninaisuutta osana kaikkea opetusta. Oppilashuollon palveluissa tunnistetaan sateenkaarinuorten tarpeet. Nuoret saavat palveluista tukea ja voivat puhua siellä avoimesti asioistaan.”

  Omaan ystäväpiiriini kuuluu useita seksuaalivähemmistöön kuuluvia henkilöitä. Vastustan kaikenlaista syrjintää ja sitoudun estämään kenenkään syrjintää millään tahansa perusteella, mukaan lukien seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti.

  Lisätietoja täältä!

Vaalikoneet

 

Täältä löydät kootusti kaikki kuntavaalikonevastauskeni. Olen myös perustellut vastaukseni, jotta tiedät paremmin mihin perustan päättökseni.

 

 • Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ryNuorten vaalikone

  Suosittelen kaikkia tutustumaan Nuorten vaalikoneeseen! Kysymyksiä on laveasti eri aiheista, mutta läpileikkaava nuorisoteema tekee vaalikoneesta inspiroivan ja tulevaisuusmyönteisen. Nostona kantani nuorten kuulemisen päätöksenteossa: "Nuorten on voitava aidosti vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon. Tämä tarkoittaa mm. oikeutta osallistua säännöllisesti asioiden valmisteluun ja mahdollisuus työstää suunnitelmia yhdessä kunnan päättäjien kanssa. Tätä kautta nuoret oppivat omatoimisuuteen ja kynnys kiinnostua isompiin asioihin vaikuttamisesta madaltuu."

  Vaalikone on auki, linkki vastauksiini tässä.


 

 • Yksi elämä -terveystalkootTerveysehdokas-vaalikone

  Tämä on vaalikoneena erilainen, sillä mukana on vain yksi kysymys. Saat valita itsellesi tärkeimmät terveysasiat ja näet, kannatinko minäkin niitä. Vaihtelua kaipaavalle ihan mukava palvelu, ja sisältää niitä aina tärkeitä sote-asioita! Nostona oma lisäykseni terveystekijen listalle: "Teen valtuustoaloitteen siitä, että jokaisessa koulussa on riittävät mielenterveyden ammattilaisen ja psykologi-, monikieliset kuraattori ja lääkäripalvelut yhdenvertaisesti, jotta jokainen, joka tuntee tarvitsevansa apua, tai tuntee jonkun toisen, jonka kokee tarvitsevan apua, saa tarvitsemaansa apua nopeasti ja vaivattomasti."

  Vaalikone on auki, linkki vastauksiini tässä.

 • Sanoma OyjHelsingin Sanomat, Ilta-Sanomat ja Aamulehti sekä Satakunnan Kansa

  Tämä on kenties kysymys määrältään laajin vaalikone. Eri lehtien kysymyksissä on hieman eroja, vaikka kaikki samaan konserniin kuuluvatkin. Useita kysymyksiä Sote-uudistukseen, asumineen ja kaavoitukseen liittyen. Vastasin kaikkiin kysymyksiin. Nostona kantani kalliisiin akennushankeisiin: ”... Jos rakennus yhtiöt kautta linjan eivät osaa laskea rakentamisen kustannuksia oikein, niiltä pitää periä sakkoa kustannusten ylittämisestä ja mahdollisista aikataulujen viivästymisestä. Lisäksi tulisi laajemmin harkita uudelleen hankkeiden myöntämistä tällaisille yhtiöille. Myös kunnan päättäjien on osattava vastaisuudessa arvioida rakennussuunnitelmia ja -kustannuksia paremmin.”

  Vaalikone on auki, linkit vastauksiini tässä: HS-vaalikone, IS-vaalikone.

 • Yleisradio OyYlen ja sen mediakumppaneiden (MTV, Apu, Maaseudun Tulevaisuus ja Kuntalehti) vaalikone

  Ylen vaalikone on kenties se perinteisin. Kysymyksiä on kattavasti eri aiheista aina asuminen hinnasta aluieden eriytymiseen, joukkoliikenne maksuihin, hyvinvointiin ja arvoihin sekä kiusaamiseen. Olen perustellut kaikki vastauskeni, joten jos teet vain yhden vaalikoneen, niin suosittelen silloin YLE:n vaalikonetta. Yksittäistä nostoa on vaikea tehdä, oikeastaan kaikki aiheet olivat tosi keskeisiä, joten nostan tähän ensimmäisen vaalilupaukseni: "Vastustan kaikenlaista syrjintää ja sitoudun estämään kenenkään syrjintää millään perusteella. Monikulttuurisuus ja ymmärrys erilaisista arvoista, merkityksistä ja ajattelumalleista parantavat Suomen sopeutumiskykyä uusiin toimintaolosuhteisiin."

  Vaalikone on auki, linkki vastauksiini tässä.

 • Alma Media OyjIltalehden vaalikone

  Iltalehden vaalikone on hyvä perusvaalikone, johon on punottu monenlaisia kysymyksiä tiukkaan pakettiin. Nosto vanhuspalveluista: ”Muistatteko vielä sen taannoisen ulkoistamisprojektin Keiteleellä, joka tosin katosi kuin tyhjään kansallisen hoivaskandaalin puhjettua? Tätä projektia jyränneet päättäjät, kuluvalla valtuustokaudella istuvat siis, eivät ole edelleenkään pahoitelleet sitä riskiä, johon he keiteleläiset vanhukset mahdollisesti asettivat. Yksityisten hoivafirmojen palvelulaatu on nähty, ja suhtaudun näihin yhtiöihin suurella skeptisyydellä. Keiteleläinen vanhus saanee parasta hoitoa ihan keiteleläisessä hoivakodissa, eikä missään ruotsalaisen sijoitusrahaston omistamassa.”

  Vaalikone on auki, linkki vastasuksiini on tässä.

 • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry / Koulutuspoliittinen vaalikone

  OAJ:n vaalikone on erinomainen koulutuspolitiikasta kiinnostuneille ja itselleni mieleuisin vastata. Vastauksissa nostin esille monialaisen oppimisen tärkeyttä, kiusaamisen torjumisen keinoja ja monikielisen opilashuollon sekä mielenterveydenhuolln tärkeyttä. Koulutusasioiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolustaminen on itselleni erittäin luontevaa – Onhan sivistys hyvinvointimme ja turvallisen yhteiskunnan kannalta yksi aivan keskeisimmistä tekijöistä.

  Vaalikone on auki, linkki vaalikoneeseen tässä.

 • Keskisuomalainen Oyj / Helsingin Uutisten vaalikone

  Helsinkiläisen pakollinen vaalikone. Hyviä ja aika erilaisia kysymyksiä kunnallisista palveluista terveydenhuollostaja arjen asioista. Helsinkiläisenä tähän valikoneeseen ei voinut jättää vastaamatta.

  Vaalikone on auki, linkki vastauksiini tässä.

Löydät minut myös täältä!

Osallistu kanssani kaikille paremman -
hyvinvoivan, oikeudenmukaisen ja turvallisen Suomen rakentamiseen

Uudistuksia tulossa!

Seuraamalla minua somessa pysyt ajan tasalla politiikastani ja kampanjan kuulumisista.

bottom of page